Farming Simulator 19 {tháng 9 2021} Lấy thông tin chi tiết tại đây!

S? tái hi?n Nông tr?i hoàn ch?nh du?c quay tr? l?i v?i nâng c?p toàn b? thi?t k? và nhi?u nh?t trong t?ng s? tr?i nghi?m Làm nông nghi?p hàng d?u m?i th?i d?i! Tr? thành m?t ch? trang tr?i tiên ti?n và nuôi du?ng trang tr?i c?a b -?n trên hai di?u ki?n kh?ng l? c?a M? và Châu Âu, du?c trang b? d?y d? các bài t?p Nông nghi?p m?i d?y nang lu?ng, nang su?t d? g?t hái và d?ng v?t có xu hu?ng.

Farming Simulator 19

S? tái hi?n Nông tr?i hoàn ch?nh du?c quay tr? l?i v?i nâng c?p toàn b? thi?t k? và nhi?u nh?t trong t?ng s? tr?i nghi?m Làm nông nghi?p hàng d?u m?i th?i d?i! Tr? thành m?t ch? trang tr?i tiên ti?n và nuôi du?ng trang tr?i c?a b -?n trên hai di?u ki?n r?ng l?n c?a M? và Châu Âu, du?c trang b? d?y d? các bài t?p Nông nghi?p m?i ti?p thêm sinh l?c, nang su?t d? thu th?p và d?ng v?t d? hu?ng t?i.

Hi?n dang lái hon 300 phuong ti?n và máy móc chính hãng bao g?m John Deeree – ngoài ra còn có Situation IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr và m?t s? ngu?i khác. Phát tri?n trang tr?i c?a b -?n tr?c tuy?n v?i nh?ng ngu?i choi khác nhau và t?i xu?ng các b?n mod do khu v?c d?a phuong t?o ra d? có tr?i nghi?m Farming Simulator dang phát tri?n ?n d?nh!

CÁC Ð?C ÐI?M Nguyên t?c

• 3 XE THU?NG: T?i xu?ng v?i k? v?ng có thêm 3 phuong ti?n mi?n phí hi?n có th? truy c?p trong ModHub: John Deere XUV865M Gator, CLAAS DOMINATOR 108 SL MAXI, CLAAS TORION 1914 Dev Mule

• Lái và s? d?ng hon 380 phuong ti?n và thi?t b? h?p pháp t? 100 nhà s?n xu?t l?n nh?t, bao g?m c? thuong hi?u n?i ti?ng CLAAS m?t cách thú v?.

• Tr?ng, thu th?p và bán nhi?u lo?i thu ho?ch – hoa hu?ng duong, d?u nành, lúa mì, mía, bông và m?t s? lo?i khác.

• Hu?ng d?n nh?ng d?ng v?t dã du?c thu?n hóa c?a b -?n bao g?m l?n, bò, c?u, gà và ng?a disadvantage.

• Cu?i ng?a disadvantage c?a riêng b?n và khám phá các khu v?c r?ng l?n du?c trình bày trong các hu?ng d?n m? r?ng l?n c?a châu Âu và châu M? v?i các bài t?p Nông nghi?p.

• Phát tri?n trang tr?i c?a b -?n tr?c tuy?n v?i t?i da 16 ngu?i choi và nâng cao kh? nang tham gia Làm nông c?a b -?n trong các b?n mod du?c t?o ? khu v?c d?a phuong trên trung tâm di?u khi?n và PC.